วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีวินัยคู่คุณธรรม  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

พัฒนาการเรียนรู้สู่สากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

   ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ        

   ตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านการใช้การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

   ในการพัฒนาโรงเรียน

เป้าหมาย

1. ด้านนักเรียน 

             นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเทียบเคียงสากล ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสังคมโลก

2. ด้านครู

             ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนางานด้วยการวิจัย  ใช้นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ 

3. ด้านการบริหารจัดการ

             ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณและการบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีหลักประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษา

4. ด้านชุมชม

              ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน เครือข่ายองค์กรทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน