แผนยุทธศาสตร์

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  (ด้านนักเรียน)

ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาสมรรถนะครูด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ (ด้านครู)

พัฒนาสมรรถนะครูให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนบนฐานการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล (ด้านบริหารจัดการ)

          บูรณาการการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพทั้ง ด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล เต็มตามศักยภาพ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่  4 เพิ่มอัตราการเข้าเรียน และการศึกษาต่อ (ด้านการส่งเสริม)

พัฒนาระบบการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงในการเข้าเรียนและศึกษาต่อในสายสามัญและสายอาชีพ ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเข้าถึงนักเรียนทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (ด้านการบริหารจัดการ)

สร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม และสร้างสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา